Garantie

Sony Garantie

Geachte klant,
Wij danken u voor de aankoop van dit Sony-product en wij hopen dat het u veel voldoening zal schenken. In het onwaarschijnlijke geval dat uw product garantieservice nodig heeft, gelieve dan contact op te nemen met uw dealer of met een lid van ons Erkend Servicenetwerk (ESN) in de Europese Economische Ruimte (EER) of in andere landen zoals aangeduid in deze Garantie of in haar bijlagen (Garantiezone). De contactnummers van onze ESN-leden kunt u vinden bijvoorbeeld in de telefoongids, in onze productencatalogi en op onze websites. Wij raden u echter aan de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen alvorens garantieservice te zoeken. Zo voorkomt u onnodig ongemak.

Uw garantie.

Deze garantie heeft betrekking op het Sony-product dat vergezeld was van deze Garantie op het moment van de aankoop, op voorwaarde dat het is aangekocht binnen de Garantiezone.

Via deze Garantie garandeert Sony dat het product vrij is van materiaal- en productiegebreken voor een periode van TWEE JAAR vanaf de originele datum van aankoop. De Sony-onderneming die u deze garantie zal geven en respecteren, staat vermeld in deze Garantie of in haar bijlagen onder de naam van het land waarin u garantieservice zoekt.

Mocht er binnen de garantieperiode vastgesteld worden dat het product defect was (op de originele datum van aankoop) omwille van materiaal- of productiegebreken, dan kunt u terecht bij Sony of een ESN-lid binnen de garantiezone. Zij zullen zonder kosten voor onderdelen of werkuren aan te rekenen het product repareren of (naar Sony’s keuze) het product of defecte onderdelen ervan vervangen en dit volgens de hierna vermelde voorwaarden. Sony en de ESN-leden kunnen defecte producten of onderdelen ervan te vervangen door nieuwe of gereviseerde producten of onderdelen. Alle vervangen producten en onderdelen worden eigendom van Sony.

PlayStation® producten.

Indien u vragen hebt omtrent de garantieperiode of de herstelling van een PlayStation® product, surf dan naar www.be.playstation.com.

Sony Mobile producten.

Indien u vragen hebt omtrent de garantieperiode of de herstelling van een Sony Mobile product, surf dan naar www.sonymobile.com.

VAIO Producten

Indien u vragen hebt omtrent de garantieperiode of de herstelling van een VAIO product, surf dan naar www.vaio.be.

Voorwaarden

 1. De garantieservice wordt slechts toegekend indien het defecte product binnen de garantieperiode wordt aangeboden samen met de originele aankoopfactuur of de kasbon (waarop de datum van aankoop, de modelnaam en de naam van de dealer moeten zijn vermeld). Sony en het ESN kunnen de kosteloze garantieservice weigeren indien u deze documenten niet kunt voorleggen of indien ze onvolledig of onleesbaar zijn. Deze garantie geldt niet indien de modelnaam of het serienummer op het product gewijzigd, doorgehaald, weggenomen of onleesbaar gemaakt werd.
 2. Teneinde schade aan of verlies/uitwissen van verwijderbare gegevensdragers of accessoires te vermijden, bent u verplicht deze te verwijderen alvorens uw product aan te bieden voor garantieservice.
 3. Deze garantie geldt niet voor vervoerskosten noch risico’s verband houdend met het vervoer van uw product van en naar Sony of een ESN-lid.
 4. Deze garantie geldt niet voor:
  1. periodiek onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage
  2. verbruiksgoederen (componenten die regelmatig dienen te worden vervangen gedurende de levensduur van een product, zoals niet-herlaadbare batterijen, inktpatronen, grammofoonnaalden, optische leeseenheden, lampen, etc.)
  3. schade of defecten veroorzaakt door een gebruik, bediening of behandeling van het product niet strokend met een normaal persoonlijk of huishoudelijk gebruik
  4. schade of veranderingen aan het product ten gevolge van:
   1. misbruik, zoals: - de behandeling die materiële of cosmetische schade of schade aan het oppervlak veroorzaakt; of veranderingen aan het product; of schade aan liquid crystal displays (zijnde vloeibare-kristallen schermen) - de installatie of het gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is of dat niet overeenstemt met Sony’s instructies over installatie of gebruik - het onderhoud van het product dat niet overeenstemt met Sony’s instructies over correct onderhoud - de installatie of het gebruik van het product niet conform aan de technische normen of veiligheidsnormen die van kracht zijn in het land waar het product is geïnstalleerd of wordt gebruikt
   2. virusinfecties of het gebruik van het product met software die niet meegeleverd werd of met onjuist geïnstalleerde software
   3. de staat van of defecten in de systemen waarmee het product functioneert of waarin het is ingebouwd, behalve andere Sony-producten ontworpen om te gebruiken met het product
   4. het gebruik van het product met accessoires, randapparatuur en andere producten van een type, staat of standaard anders dan voorgeschreven door Sony
   5. reparaties of pogingen tot reparatie uitgevoerd door personen die niet tot Sony of leden van het ESN behoren
   6. verandering of aanpassingen zonder Sony’s voorafgaande schriftelijke toestemming zoals: - het opwaarderen van het product voor specificaties of mogelijkheden die niet beschreven zijn in de gebruiksaanwijziging, of - het conform maken aan nationale of lokale technische normen of veiligheidsnormen die gelden in andere landen dan de landen waarvoor het product specifiek was ontworpen en geproduceerd.
   7. verwaarlozing
   8. ongevallen, brand, vloeistoffen, chemicaliën of andere stoffen, overstroming, trillingen, overmatige hitte, incorrecte ventilatie, vermogensuitschieting, overmatige of onjuiste toevoer of ingangsspanning, straling, elektrostatische ontladingen waaronder bliksem, andere externe krachten en impacten
 5. Deze garantie geldt enkel voor hardwarecomponenten van het product. Zij geldt niet voor software (hetzij van Sony of andere) voor dewelke een eindgebruikerslicentieovereenkomst of aparte waarborg-/garantiebewijzen of uitsluitingen zijn verschaft of bedoeld zijn om toe te passen.

Met uitzondering van de gevallen hierboven aangehaald, verleent Sony geen waarborgen (expliciet, impliciet, statutair of anders) met betrekking tot de kwaliteit, de werking, de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid, de geschiktheid voor een specifiek doeleinde van het product of de bijbehorende of samenstellende software, of andere gevallen. Als deze uitsluiting niet (volledig) toegelaten is door de van toepassing zijnde wet, verleent Sony waarborgen tot zover de van toepassing zijnde wet het eist. Elke waarborg die niet volledig kan uitgesloten worden, zal beperkt worden (voor zover de van toepassing zijnde wet het toelaat) tot de duur van deze Garantie.

Sony is met betrekking tot deze Garantie enkel verplicht producten te herstellen of te vervangen volgens deze Garantiebepalingen en -voorwaarden. Sony kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welk nadeel of welke beschadiging met betrekking tot producten, service, deze Garantie of andere gevallen, inbegrepen economische of immateriële verliezen - de prijs betaald voor het product - verlies van winst, inkomen, data, genot of gebruik van het product of aanverwante producten - onrechtstreeks verlies of onrechtstreekse schade, toevallig verlies of toevallige schade, of bedrijfsschade of -beschadiging. Deze voorschriften zijn van toepassing indien verlies of schade betrekking heeft op:

 1. i. slechte/verminderde of storing/panne van het product of aanverwante producten te wijten aan defecten of onbeschikbaarheid omdat het product zich bij Sony of een ESN-lid bevindt, met als gevolg tijdverlies of bedrijfsonderbreking;
 2. ii. onnauwkeurige werking van het product of aanverwante producten
 3. iii. beschadiging of verlies van softwareprogramma’s of verwijderbare gegevensdragers, of
 4. iv. virusinfecties en andere oorzaken.

Dit is van toepassing op verlies en beschadigingen onder om het even welk wettelijk principe, inbegrepen verwaarlozing en ander onrecht, contractbreuk, expliciete of impliciete waarborg en strikte aansprakelijkheid (zelfs waar Sony of een ESN-lid geïnformeerd was over de mogelijkheid van dergelijke schadegevallen).

Waar de van toepassing zijnde wet deze aansprakelijkheidsuitsluitingen verbiedt of beperkt, zal Sony haar aansprakelijkheid beperken tot waar de van toepassing zijnde wet het toelaat. Zo verbieden sommige landen de uitsluiting of beperking van beschadigingen door nalatigheid, grove nalatigheid, opzettelijk wanbeheer, misleiding en gelijkaardige daden. Sony’s aansprakelijkheid onder deze garantie zal in geen enkel geval de prijs betaald voor het product overschrijden, maar indien de van toepassing zijnde wet enkel hogere aansprakelijkheidsbeperkingen toelaat, zijn deze van toepassing.

Consumenten hebben volgens de geldende nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van verbruiksgoederen wettelijke (statutaire) rechten. Deze garantie doet geen afbreuk uw statutaire rechten, niet aan de rechten die niet kunnen uitgesloten of beperkt worden, en evenmin aan de rechten tegenover de persoon van wie u het product gekocht heeft. U kunt naar eigen goeddunken alle rechten die u ter beschikking heeft laten gelden.

Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.
The Corporate Village
Da Vincilaan 7/D 1
1930 Zaventem
tel: +32 (0)2713 16 26
http://www.sony.be

Download de algemeen geldende garantievoorwaarden [pdf]